Informacja - zajęcia opiekuńcze w przedszkolu od 11 maja

Grafika z napisem zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Drodzy Rodzice

Informuję ,że od 11.05.2020 r.,w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole  zostanie otwarte.  

..,,Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek.

Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy

i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Otwarcie przedszkoli to realna pomoc rodzicom"...

Grafika z napisem dodatkowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli.

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

https://www.gov.pl/attachment/888c404d-7143-4f93-ab1d-ce77c9f3fa5e

Rodzic:

- Dla zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w przedszkolu, przekaże dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

- Zaopatrzy swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.

- Przyprowadzi do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

- Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 Wówczas wszyscy pozostają w domu oraz stosują się do zaleceń służ sanitarnych i lekarza.

- Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

- Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny.

Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

- Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Rodzic stosuje powyższe zasady dając dobry przykład dziecku.

 

Spełnienie wymagań i wytycznych GIS, MZ dla przedszkoli  wymaga od nas wielu przygotowań i jest dużym wyzwaniem.

Proszę Rodziców dzieci ,które będą uczęszczały do przedszkola o dostosowanie się do wszystkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych

oraz procedur wewnętrznych wprowadzonych w przedszkolu, gdyż zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,ich rodzin,a także pracowników jest najważniejsze.

Z poważaniem 

dyrektor

Iwona Repczyńska