Dyżur wakacyjny 2020

Szanowni Państwo


Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów

obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa

wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie

organizacji pracy przedszkola w lipcu i sierpniu 2020 r.

Przerwa w okresie wakacyjnym wiąże się z zaplanowanymi remontami

i koniecznymi naprawami. Przerwa została ustalona w porozumieniu

z organem prowadzącym.

 

W związku z powyższym przedszkole nie będzie pełniło dyżuru w okresie wakacyjnym.

Z poważaniem

dyrektor

Iwona Repczyńska

Rada Rodziców

Drodzy Rodzice

Podajemy nr konta na który można dokonywać wpłat na Radę Rodziców:

Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Budzyniu 

 BS w Chodzieży oddział w Budzyniu  nr konta  03 8945 0002 2601 6942 3000 0010 

Ćwiczenia dla przedszkolaka

ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne

Wierszyki do utrwalania prawidłowej wymowy głosek szumiących (SZ Ż CZ DŻ)

“Szpak”

Szedł po drodze szpak
do szkoły się uczyć,
i tak sobie śpiewał:
szpu- szpu,
szpa- szpa,
szpo- szpo,
szpe- szpe,
szpi- szpi…
Taki śmieszny szpak,
co uczyć się chciał.

“Żuczek”

Jedna żabka z drugą żabką napotkały żuka,
stał na drodze, gorzko płakał
swojej mamy szukał.
Pocieszały żabki żuka:
– Twoja mama w lesie,
widziałyśmy,
szła z koszykiem – jagód ci przyniesie.
Żuczek zaraz przestał płakać wytarł oczy łapką,
ale zanim poszedł dalej podziękował żabkom.

„Poszły kaczki na pocztę”

Poczłapały cztery kaczki na pocztę we czwartek.
Miały kaczki wysłać paczki i pocztową kartę.
Paczki kaczki już wysłały tam, gdzie miały wysłać,
potem siadły i z zapałem zaczęły coś pisać.
Jak pisały – tak pisały
zrobiły dwa błędy.

“Dżungla”

Co to jest dżungla? Dziki las.
Wejdźmy do dżungli jeden raz.
Jakiś ptak gwiżdże pośród drzew.
Oj, coś się skrada! – Może lew?
Przekorek umknął, ile sił
Szukajcie, dzieci – gdzie się skrył.

 

Informacja - zajęcia opiekuńcze w przedszkolu od 11 maja

Grafika z napisem zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Drodzy Rodzice

Informuję ,że od 11.05.2020 r.,w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole  zostanie otwarte.  

..,,Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek.

Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy

i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Otwarcie przedszkoli to realna pomoc rodzicom"...

Grafika z napisem dodatkowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli.

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

https://www.gov.pl/attachment/888c404d-7143-4f93-ab1d-ce77c9f3fa5e

Rodzic:

- Dla zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas pobytu w przedszkolu, przekaże dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

- Zaopatrzy swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.

- Przyprowadzi do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

- Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 Wówczas wszyscy pozostają w domu oraz stosują się do zaleceń służ sanitarnych i lekarza.

- Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

- Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny.

Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

- Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Rodzic stosuje powyższe zasady dając dobry przykład dziecku.

 

Spełnienie wymagań i wytycznych GIS, MZ dla przedszkoli  wymaga od nas wielu przygotowań i jest dużym wyzwaniem.

Proszę Rodziców dzieci ,które będą uczęszczały do przedszkola o dostosowanie się do wszystkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych

oraz procedur wewnętrznych wprowadzonych w przedszkolu, gdyż zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,ich rodzin,a także pracowników jest najważniejsze.

Z poważaniem 

dyrektor

Iwona Repczyńska

 

 

Rytmika z Panem Marcinem

ZAPRASZAM NA RYTMIKĘ ! - Obrazek 1

Zapraszamy na zajęcia rytmiczne.

,,Słowik"  oraz  ,,Balony lecą wysoko".

rytmika

rytmika 1

Zabawa z pokazywaniem Mucha

Zabawa w lewą stronę skok