Aktualności

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Budzyń

Utworzono: czwartek, 18, kwiecień 2019 09:44
Administrator
Odsłony: 220

W dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali kolumnowej Urzędu Gminy Budzyń, odbędzie się V Sesja Rady Gminy Budzyń. Sesja odbędzie się według zamieszczonego poniżej porządku obrad.

PORZĄDEK OBRAD
V SESJI RADY GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Sesji.
 10. Złożenie sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. w tym:
  • z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 11. Złożenie sprawozdania nt. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Budzyń za 2018 rok.
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wyszynki, stanowiącej własność Gminy Budzyń.
 14. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzyń, od dnia 1 września 2019 roku.
 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania.
 16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Budzyń.
 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa.
 19. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Budzyń na 2019 rok.
 20. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2019-2024.
 21. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
 22. Wolne głosy i informacje.
 23. Zakończenie obrad.